null

بهره برداری

بهره برداری و نگهداری از نیروگاه ها یکی از خدمات شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا می باشد که برای اطمینان از عملکرد بهینه، حفظ و تقویت ظرفیت واحدها توسط نیروی انسانی توانمند انجام می شود.

فهرست