تلفن : 35270625(9828+) 

آدرس : آذربایجان شرقی، آقکند

نام نیروگاه : آقکند

نوع نیروگاه : مزرعه بادی

نوع توربین : FL2500/104-2.5MW

نیروگاه آقکند
نیروگاه آقکند
نیروگاه آقکند
نیروگاه آقکند
نیروگاه آقکند
نیروگاه آقکند
نیروگاه آقکند
نیروگاه آقکند
فهرست