تلفن : (9871+37715010)

آدرس : فارس، جاده مخصوص نیروگاه

نام نیروگاه : حافظ

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : V94.2

مدیر نیروگاه : شهرام سلطانی

فهرست