تلفن : 37325296(9877+) 

آدرس : بوشهر، جاده پتروشیمی

نام نیروگاه : پتروشیمی دماوند

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : V94.2

مدیر نیروگاه : منصور اسکندری

فهرست