منوچهر جباری

مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره

علی عجمی

مدیر ارتباطات و بازار

اصغر عبادی

معاون اجرایی

مجید نصر اصفهانی

معاون راه اندازی و تست کارایی

محمد عظیمی

معاون تعمیرات

روزبه باقری

معاون مهندسی و تولید

امید روستایی

معاون مالی و اقتصادی

فرهاد شاه قاسم پور

معاون سیستم ها و برنامه ریزی راهبردی

مصطفی صمدی

معاون بازرگانی

سعید قاسمی

معاون منابع انسانی

علی همتی

مدیر پروژه پالایشگاه بید بلند

محسن دانک

مشاور مدیر عامل در امور شیمی

سید کیومرث حسینی

مدیر حقوقی
فهرست