سید محمدرضا شریفی

مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره

علی عجمی

مدیر ارتباطات و بازار

ایرج غریبی

معاون تعمیرات

مجید نصر

معاون مهندسی و پشتیبانی فنی

سعید قاسمی

معاون منابع انسانی

وحید یعقوبی

معاون بازرگانی

هدایت شیرازی

معاون مالی و اقتصادی

سیامک شمیسا

معاون سیستم ها و برنامه ریزی راهبردی

سید کیومرث حسینی

مدیر پیگیری های ویژه
فهرست