منوچهر جباری

مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره

علی عجمی

مدیر ارتباطات و بازار

اصغر عبادی

معاون اجرایی

محمد عظیمی

معاون تعمیرات

اصغر عبادی

معاون راه اندازی و تست کارایی

امید روستایی

معاون مالی و اقتصادی

روزبه باقری

معاون مهندسی و تولید

مصطفی صمدی

معاون بازرگانی

سعید قاسمی

معاون منابع انسانی

فرهاد شاه قاسم پور

معاون سیستم ها و برنامه ریزی راهبردی

محسن دانک

مشاور مدیر عامل در امور شیمی

سید کیومرث حسینی

مدیر حقوقی
فهرست