تست کارایی

در فرايند طراحی، ساخت تجهيزات، نصب و راه اندازی پروژه های نيروگاهی، اندازه گيری ظرفیت و تست کارايی تجهيزات بر اساس استانداردهای تعريف شده بعنوان آزمايش صحت و دقت انجام کليه فرايندها در زنجيره ارزش سازندگان نیروگاه  می باشد. در اين راستا شرکت بهره برداری و تعميراتی مپنا طی چندين سال کسب تجربه و دانش از همکاری با پيمانکاران بين المللی با بهره گیری از دانش پرسنل مجرب و متخصص خود و همچنين استفاده از تجهيزات و نرم افزارهای به روز، با آمادگی کامل کارايی تجهيزات و سيستم های نيروگاه های گازی و سيکل ترکيبی را به صورت مجزا و همچنين به صورت مجموعه ( Over all) اندازه گيری کرده و گزارشات مربوطه را با تاييديه موسسات بين المللی به کارفرما ارائه می کند.
در مجموع 72 واحد نیروگاهی کشور تائیدیه انجام تست کارایی اولیه و یا مجدد قبل و بعد از  Upgrading و  overhaul را از شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا دارا می باشند.

فهرست