مسئولیت اجتماعی

استقرار حفاظت از منابع انرژی ملی، توسعه فن آوری های بهره برداری از منابع انرژی تجدید پذیر و افزایش بهره وری از محصولات و خدمات بخشی از دستور کار ما است.

فعالیت های مسئولیت اجتماعی

 • گسترش دایره ذینفعان و ارزیابی منظم میزان رضایت آنها و رسیدگی به شکایات
 • افزایش عملکرد HSE شرکت
 • تقویت عملکرد زیست محیطی شرکت
 • اخذ گواهینامه های زیست محیطی
 • پایبندی به هنجارهای اخلاقی و اجتماعی
 • افزایش بهره وری محصولات، تجهیزات و خدمات
 • افزایش ایمنی در پروژه ها
 • تنوع خدمات با توجه به خواسته های مشتری
 • نگرش پایدار زیست محیطی با افزایش بهره وری استفاده از منابع طبیعی و کنترل آلودگیهای زیست محیطی
 • مسئولیت پذیری
 • مشارکت با جوامع محلی و توسعه اشتغال
فهرست