تلفن : 35270625(9828+)

آدرس : قزوین، تاکستان، روستای کهک

نام نیروگاه : کهک

نوع نیروگاه : مزرعه بادی

نوع توربین : FL2500/104-2.5MW

مدیر نیروگاه : مهدی محمدی

فهرست