تلفن : 53339421(9861+)

آدرس : خوزستان

نام نیروگاه : آبادان

نوع نیروگاه : سیکل ترکیبی

نوع توربین : GE & Siemens

مدیر نیروگاه : مجید قمری

نیروگاه آبادان
نیروگاه آبادان
فهرست