تلفن : 36745041(9861+)

آدرس : خوزستان، جاده اهواز-خرمشهر، روستای جفیر

نام نیروگاه : غرب کارون

نوع نیروگاه : سیکل ترکیبی

نوع توربین : V94.2

مدیر نیروگاه : رضا بامیان

فهرست