تلفن : 56432181(9821+)

آدرس : 30 کیلومتری بزرگراه تهران-ساوه، شهر جدید پرند

نام نیروگاه : پرند

نوع نیروگاه : سیکل ترکیبی

نوع توربین : V94.2

مدیر نیروگاه : سیدمحمد حسینی

فهرست