تلفن 23154437(9835+)

آدرس : استان البرز

نام نیروگاه : هشتگرد

نوع نیروگاه : DG

نوع توربین :

مدیر نیروگاه : رضا ایرانی

فهرست