تلفن : 23151800(9821+)

آدرس : هرمزگان

نام نیروگاه : ایسین

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : V94.2

فهرست