تلفن : 23151800(9821+)

آدرس : سیستان و بلوچستان

نام نیروگاه : زاهدان

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : MGT40

فهرست