تلفن : 23151800(9821+)

آدرس : مازندران، نوشهر

نام نیروگاه : نوشهر

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : MGT30

فهرست