تلفن : 23151800(9821+)

آدرس : جاده کرمانشاه-همدان

نام نیروگاه : کرمانشاه

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : V94.2

فهرست