تلفن : 23154461(9821+)

آدرس : عراق

نام نیروگاه : رمیله

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : MAP2B

مدیر نیروگاه : محمدابراهیم طالبیان

فهرست