تلفن : (9851+)

آدرس : مازندران

نام نیروگاه  : موبایل بهشهر

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : MGT30

فهرست