تلفن : 23151800(9821+)

آدرس : آذربایجان

نام نیروگاه : قبوستان

نوع نیروگاه : مزرعه بادی

فهرست