تلفن : 36600701(9826+)

آدرس : کرج، جاده ملارد

نام نیروگاه  : منتظر قائم

نوع نیروگاه : سیکل ترکیبی

نوع توربین : V94.2

فهرست