تلفن : 23151800(9821+)

آدرس : جزیره کیش

نام نیروگاه : کیش

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : AEG

فهرست