تلفن : 23151800(9821+)

آدرس : پاکستان

نام نیروگاه : گودو

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : V94.2

فهرست