تلفن : 23151800(9821+)

آدرس : کیلومتر 25 جاده زنجان-قزوین، روستای سرخه دیزج

نام نیروگاه : زنجان

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : V94.2

فهرست