تلفن : 23151800(9821+)

آدرس : یزد

نام نیروگاه : یزد

نوع نیروگاه : سیکل ترکیبی

نوع توربین : V94.2

فهرست