تلفن : 23151800(9821+)

آدرس : سوریه

نام نیروگاه  : تشرین

نوع نیروگاه : سیکل ترکیبی

نوع توربین : V94.2

فهرست