تلفن : 23151800(9821+)

آدرس : خراسان شمالی، کیلومتر 12 جاده شیروان-قوچان

نام نیروگاه : شیروان

نوع نیروگاه : سیکل ترکیبی

نوع توربین : V94.2

فهرست