تلفن : 23151800(9821+)

آدرس : سمنان، کیلومتر 13 جاده سمنان-دامغان

نام نیروگاه  : سمنان

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : V94.2

فهرست