تلفن : 23151800(9821+)

آدرس : عراق

نام نیروگاه  : نجف

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : V94.2

فهرست