تلفن : 23151800(9821+)

آدرس : استان خوزستان، جاده قدیم خرمشهر-اهواز

نام نیروگاه : خرمشهر

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : V94.2

فهرست