تلفن : 23151800(9821+)

آدرس : استان اصفهان، جاده اصفهان-اردستان

نام نیروگاه : کاشان

نوع نیروگاه : سیکل ترکیبی

نوع توربین : V94.2

فهرست