تلفن : 23151800(9821+)

آدرس : کرمان، جاده کهنوج-جیرفت

نام نیروگاه : کهنوج

نوع نیروگاه : سیکل ترکیبی

نوع توربین : V94.2

فهرست