تلفن : 23151800(9821+)

آدرس : خراسان شمالی، جاده مشهد-قائن

نام نیروگاه : قائن

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : V94.2

فهرست