تلفن : 23151800(9821+)

آدرس :

نام نیروگاه : فجر 2

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : MGT70

فهرست