تلفن : 23151800(9821+)

آدرس : سیستان و بلوچستان، کیلومتر 15 جاده چابهار-ایرانشهر

نام نیروگاه : چابهار

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : V94.2

فهرست