تلفن : 23151800(9821+)

Address : استان هرمزگان، کیلومتر 12 بدرعباس، جنب روستای خونسرخ

نام نیروگاه : بندرعباس

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : MGT30

فهرست