تلفن : 23151800(9821+)

آدرس : مشکین شهر، جاده اردبیل

نام نیروگاه : اردبیل

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : V94.2

فهرست