تلفن : 54376306(9831+)

آدرس : اصفهان، اردستان، 8 کیلومتری جاده شهراب

نام نیروگاه : زواره

نوع نیروگاه : سیکل ترکیبی

نوع توربین : V94.2

مدیر نیروگاه : فرید یعقوبی

فهرست