تلفن : 83766501(9821+)

آدرس : بوشهر، بیدخون

نام نیروگاه : پارس جنوبی

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : V94.2

مدیر نیروگاه : –

فهرست