تلفن : 52532928(9831+)

آدرس : اصفهان، مبارکه، 10 کیلومتری جاده بروجن

نام نیروگاه : جنوب اصفهان

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : V94.2

مدیر نیروگاه : خرم ضیایی

فهرست