تلفن : (98+) 

آدرس : سیستان و بلوچستان

نام نیروگاه : سراوان

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : MGT30

فهرست