تلفن : 33353517(9887+)

آدرس : کردستان، ابتدای جاده سقز، 7 کیلومتری پل شیخ

نام نیروگاه : سنندج

نوع نیروگاه : سیکل ترکیبی

نوع توربین : V94.2

مدیر نیروگاه : حیدر عباسی

نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج
نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج
فهرست