تلفن : 42281136(9834+)

آدرس : کرمان، 15 کیلومتری جاده سیرجان-کرمان

نام نیروگاه : سمنگان

نوع نیروگاه : سیکل ترکیبی

نوع توربین : V94.2

مدیر نیروگاه : محمد عظیمی

فهرست