تلفن : 35373506(9876+)

آدرس : 7 کیلومتری درگهان-لافت، بعد از اسکله کاوه

نام نیروگاه : قشم

نوع نیروگاه : تولید همزمان آب و برق

نوع توربین : MGT30

مدیر نیروگاه : محمد حسنی

فهرست