تلفن : (9821+) 

آدرس : 30 کیلومتری بزرگراه تهران-ساوه، شهر جدید پرند

نام نیروگاه : پرنیان

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : MGT30

فهرست