تلفن : 42625490(9851+)

آدرس : مشهد، 5 کیلومتری نیشابور-سبزه وار

نام نیروگاه : نیشابور

نوع نیروگاه : سیکل ترکیبی

نوع توربین : GE & Siemens

مدیر نیروگاه : محمدرضا رمضانی پور

فهرست