تلفن : (9831+)

آدرس : اصفهان

نام نیروگاه : مورچه خورت

نوع نیروگاه : DG

نوع توربین : MTU

فهرست