تلفن : 42211504(9871+) 

آدرس : فارس، جاده کازرون-فرشبند

نام نیروگاه : کازرون

نوع نیروگاه : سیکل ترکیبی

نوع توربین : V94.2 & Mitsubishi

مدیر نیروگاه : علیرضا داودی

فهرست