تلفن : 54484010(9871+)

آدرس : فارس، 27 کیلومتری شیراز-جهرم

نام نیروگاه : جهرم

نوع نیروگاه : سیکل ترکیبی

نوع توربین : V94.2

مدیر نیروگاه : محسن دانک

فهرست