تلفن : 37360228(9877+)

آدرس : بوشهر، کنگان، روستای قلعه میان

LNG نام نیروگاه : ایران

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : V94.2

مدیر نیروگاه : چنگیز رحمتی

فهرست