تلفن : 33592318(9876+) 

آدرس : هرمزگان

نام نیروگاه : هرمز

نوع نیروگاه : سیکل ساده

نوع توربین : V94.2

مدیر نیروگاه : محمدعلی حقیقی

فهرست